I. CÁN BỘ QUẢN LÝ:

1.Đ/c Nguyễn Thị Ngân Giang- Hiệu trưởng- Bí thư chi bộ

        1. Thực hiện các nhiệm vụ do phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND Huyện và Ban Chấp Hành Đảng Ủy Thị Trấn Nếnh phân công, chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các hoạt động của nhà trường.
          2. Là người điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, Chi bộ, Phòng GD về toàn bộ công việc của nhà trường đề ra. Thực hiện chế độ báo cáo với các cấp quản lý theo quy định.
          3. Thực hiện phụ trách công tác tổ chức nhà trường.  
          4. Triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết Chi bộ mầm non Nếnh
          5. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác của trường theo tuần, theo tháng, hết học kỳ I, học kỳ II và cả năm học. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, kế hoạch nhiệm vụ năm học và các kế hoạch hoạt động, phong trào thi đua khác của nhà trường.
          6. Ký nhận và chấm dứt hợp đồng hợp đồng lao động với GV-NV. Đảm bảo các quyền lợi cho người lao động.
          7. Làm chủ tài khoản của nhà trường, quyết định các vấn đề chi tiêu trong phạm vi ngân sách và nhà trường quy định. Hàng năm lên kế hoạch Thu-Chi, các khoản đóng góp từ Phụ huynh báo cáo với Phòng GD&ĐT, báo cáo với địa phương đúng kỳ hạn quy định của cấp trên.  
          8. Theo dõi, quản lý CSVC, lên kế hoạch tu sửa CSVC của nhà trường.
          9. Dự kiến chi lương cho giáo viên, nhân viên.
          10. Chủ trì các Hội nghị, các cuộc họp của nhà trường, chăm lo đến đời sống  CB,GV trong nhà trường, có kế hoạch tạo điều kiện cho các đ/c CB,GV trẻ đi học để nâng cao trình độ.
          11. Chỉ đạo Phó hiệu trưởng. Lên kế hoạch dự giờ, thăm lớp tháng một lần.  
          12. Làm Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật. Hội ý BGH tuần/lần.
          13. Chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi. 
          14. Theo dõi công tác bảo hiểm học sinh (Ký duyệt). 
          15. Theo dõi, chỉ đạo triển khai kịp thời các chế độ chính sách của giáo viên, nhân viên và học sinh.
          16. Thường xuyên nắm bắt tình hình các vấn đề vướng mắc để giải quyết kịp thời, thoả đáng. Không để công việc tồn đọng không giải quyết.  
          17. Được theo học các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ quản lý trường và được hưởng các quyền lợi của Hiệu trưởng theo quy định của nhà nước.
          + Phụ trách khu Ninh Khánh

2. Đ/c Nguyễn Thị Nhài - Phó hiệu trưởng: Phụ trách nuôi dưỡng

          Thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; báo cáo Hiệu trưởng trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ. Giải quyết các công việc của trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền; phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:

- Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; công tác bán trú; hồ sơ bán trú.

- Phụ trách công tác báo cáo của nhà trường năm học 2021 -2022

- Quản lý hồ sơ trẻ khuyết tật ( nếu có).

- Công tác văn hóa văn nghệ của nhà trường, công tác vệ sinh, vườn rau sạch

- Công tác y tế học đường, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống

cháy nổ, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Quản lý, chỉ đạo chuyên môn và xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục khối mẫu giáo 4- 5 tuổi;  kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên khối 4-5 tuổi (Thực hiện 1 tuần /lần trình hiệu trưởng ký duyệt).

- Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác lao động, vệ sinh trường lớp, thể dục sáng, các Hội thi, các hoạt động lễ hội, thăm quan

- Điều động phân công công việc cho CBGV-NV khi nhà trường tổ chức lao động, các buổi hội họp, tập huấn, hội thi và khi có CBGV-NV nghỉ.

- Phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin; Quản lý  báo cáo phần mềm 3 cấp và Emit

- Phụ trách công tác tuyên truyền, quản lý nề nếp giáo viên và học sinh...

-Phụ trách công tác tổng hợp các nội dung trong báo cáo công tác tháng trước ngày 23 hàng tháng;

- Quản lý và cập nhật thường xuyên các phần mềm trong nhà trường.

- Phụ trách chính lên chương trình và sinh hoạt chuyên môn tại tổ mẫu giáo 4-5 tuổi.

- Thực hiện xây dựng một số kế hoạch, bảo cáo và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

-Tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần (Tham gia trực tiếp tại các lớp mẫu giáo 4-5 tuổi )

+ Phụ trách khu Ninh Khánh

3. Đ/c : Đỗ Thị Huế - Phó hiệu trưởng:Phụ trách chuyên môn

Thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công; báo cáo Hiệu trưởng trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ. Giải quyết các công việc của trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền; phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:

- Phụ trách các đoàn thể trong nhà trường

- Phụ trách công tác đồ dùng, đồ chơi đăng ký đồ dùng cấp phất đồ dùng

- Quản lý, chỉ đạo chuyên môn; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn; chỉ đạo việc thực hiện qui chế chuyên môn, bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên;

- Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên

- Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch chăm sóc giáo dục khối mẫu giáo 5-6 tuổi và 3-4 tuổi kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên (Thực hiện 1 tuần /lần trình hiệu trưởng ký duyệt).

- Xây dựng kế hoạch dự giờ giáo viên, báo cáo Hiệu trưởng, dự kiến xây dựng dự giờ 01 giáo viên/lần/tháng ( nếu có công việc chưa dự được cần có kế hoạch cho giáo viên dậy bù vào tháng liền kề)

- Quản lý hồ sơ sổ sách chuyên môn của nhà trường; thống kê, tổng hợp và quản lý các chỉ số, số liệu về chuyên môn.

- Phụ trách chuyên đề “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” các khu vực nhà trường và các lớp theo hướng đổi mới, hiệu quả; hàng tháng bổ sung số liệu bảng biểu văn phòng nhà trường; chỉ đạo giáo viên trang trí lớp, lao động; phân lịch dạy hỗ trợ lớp có 01 giáo viên.

- Phụ trách CSVC tài sản, trang thiết bị của nhà trường cùng kế toán tổng hợp tài sản thống kê hao mòn, giao nhận tài sản của các lớp và tài sản chung của nhà trường.

- Phối hợp phụ trách công tác kiểm định chất lượng; phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên, công tác pháp chế trong nhà trườngthực hiện các báo cáo, xây dựng một số kế hoạch khi được Hiệu trưởng phân công.

- Phối hợp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Và chuẩn bị phổ cập trẻ 4 tuổi

Phụ trách các cơ sở mầm non độc lập; sinh hoạt chuyên môn tại tổ mẫu giáo 5-6 tuổi; trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ/tuần.

+ Phụ trách khu Sen Hồ

II. TỔ CHUYÊN MÔN:

1. Nhiệm vụ chung của tổ Mẫu giáo

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác.

       1. Tổ chuyên môn bao gồm: Phó hiệu trưởng phụ trách tổ, giáo viên, người làm công tác thiết bị giáo dục. Tổ chuyên môn có tổ trưởng và tổ phó, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và BGH nhà trường về toàn bộ hoạt động của tổ theo qui định điều lệ trường MN.

       2. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác;

       3. Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, dự giờ đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, tổng hợp báo cáo chuyên môn của tổ theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

4. Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ hàng tháng,năm theo qui định. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

5. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất 2 tuần một lần ( 2 lần/ tháng), có đầy đủ hồ sơ sổ sách, cập nhật nội dung đầy đủ kịp thời.

6. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên. Được hư­ởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách ưu đãi ngành theo quy định;

- Chấp hành sự phân công của BGH, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về phần việc được giao; Phối hợp cùng Ban giám hiệu, cán bộ giáo viên, nhân viên,  tổ chuyên môn đoàn kết thi đua phấn đấu xây dựng tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

2. Nhiệm vụ chung của tổ Văn Phòng

       1.Tổ Văn phòng bao gồm: Hiệu trưởng phụ trách tổ, nhân viên làm công tác y tế  học đường, văn thư, kế toán, cô nấu bếp và nhân viên khác. Tổ văn phòng có tổ trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và BGH nhà trường về toàn bộ hoạt động của tổ theo qui định điều lệ trường MN.

       2. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm thực hiện các hoạt động của nhà trường về  mục tiêu kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động khác theo qui định;

      3. Giúp hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản. quản lý công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe y tế học đường. Công tác an ninh trật tự...Lưu giữ hồ sơ của nhà trường. Tham mưu xây dựng kế hoạch qui chế chi tiêu nội bộ, sử dụng ngân sách, các nguồn thu hàng năm trong nhà trường hiệu quả. Quản lý hạch toán thanh quyết toán tiền ăn, phục vụ bán trú, tiền đồ dùng ..., lưu giữ hồ sơ sổ sách kế toán tài chính, tài sản của trường, lập chứng từ theo dõi các khoản thu chi theo qui định. tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của hiệu trưởng, của ngành cấp trên về lĩnh vực mình phụ trách.

       4.Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường. Tổng hợp báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

5. Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ hàng tháng và hàng năm theo qui định. 

- Tổ Văn phòng sinh hoạt định kỳ 1 tháng/1 lần

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật thành viên tổ theo qui định.

         6. Thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nghĩa vụ công dân nơi cư trú, các qui định của ngành cấp trên, nội qui qui định của nhà trường, không a dua bè phái, không  đơn thư khiếu nại vượt cấp, đông người trái qui định, không vi phạm những điều Đảng viên giáo viên không được làm . Tích cực rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức mẫu mực của người giáo viên. Thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn kết thân ái phối hợp thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học. - xây dựng tập thể tiên tiến xuất sắc.

III. GIÁO VIÊN

1. Nhiệm vụ chung: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người giáo viên

theo Điều 35 - Điều lệ Trường Mầm non (Ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 04/2015/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT):

- Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

- Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hóa; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

- Tích cực làm mới đồ dùng đồ chơi ( Mỗi tháng làm mới ít nhất 01 loại đồ dùng, đồ chơi, phục vụ dạy và học); quản lý tốt tài sản của nhóm lớp.

- Thực hiệu hiệu quả chuyên đề “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ” của trường, lớp,

- Chịu trách nhiệm vệ sinh, chăm sóc cây cảnh khu vực trong, ngoài lớp học.

- Thực hiện một số công tác khác do Hiệu trưởng và tổ trưởng phân công.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi nhiệm vụ được giao.

IV. NHÂN VIÊN:

1.Đối với nhiệm vụ kế toán:

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu mua sắm, sửa chửa …và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị.

- Giúp hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản; xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính, kế toán.

- Thanh quyết toán chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh kịp thời, đúng chế độ.

- Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo các khoản thu chi vào ngày 15 hàng tháng với Hiệu trưởng

- Phụ trách cập nhật phần mềm PMiS.

- Quản lý hồ sơ Cán bộ công chức, viên chức của nhà trường.

- Thực hiện công tác văn thư lưu trữ

- Có trách nhiệm tiếp tân mỗi khi nhà trường có khách.

- Tham gia các hoạt động khác khi Hiệu trưởng phân công

1.2. Đối với nhiệm vụ của Tổ trưởng:

- Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch tổ, kế hoạch hoạt động chung của nhà trường.

- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của các thành viên trong tổ.

- Tham gia đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng kỷ luật các thành viên trong tổ.

- Tổ chức sinh hoạt Tổ Văn phòng định kỳ hai tuần một lần.

2. Đ/c: Chu Thị Hòa 

- Nhân viên y tế học đường:

Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế cho năm học, trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Sơ cứu và xử lý ban đầu các bệnh thông thường, quản lý tủ thuốc và y dụng cụ.

- Tổ chức thực hiện khám sức khoẻ định kỳ, quản lý hồ sơ sức khoẻ học sinh, giáo viên.

- Tổ chức các chương trình y tế được đưa vào trường học.

- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường:

+ Chỉ đạo thực hiện các yêu cầu vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường trong nhà trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh khu vực, bán trú theo các quy định đã ban hành của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, nội quy của nhà trường.

+ Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng bệnh, phòng dịch theo lịch hoạt động của trường và theo yêu cầu của y tế địa phương.

- Tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về y tế trường học do ngành Y tế tổ chức cùng các yêu cầu do y tế học đường cấp trên đề ra.

- Sơ kết, tổng kết công tác y tế trường học, báo cáo thống kê y tế học đường theo quy định.

- Chịu trách nhiệm tập huấn cho giáo viên các chương trình phòng chống dịch và sơ cứu ban đầu.

- Luân phiên giám sát xuất, nhập thực phẩm hàng ngày tại bếp ăn của trường

và làm sổ sách bán trú

* Phụ trách công tác văn thư của nhà trường

- Tham gia sinh hoạt tại Tổ Văn phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Như nộp báo cáo cho các cấp trong huyện.

- Hỗ trợ đồng chí: Chu Thị Hòa mỗi tháng 200.000 đ

 

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NẾNH

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO GV, NV

NĂM HỌC 2021 - 2022

(Kèm theo QĐ số:      QĐ-MNTTN ngày    /    /2021 của Hiệu trưởng)

TT

Họ và tên

Giáo viên

GV lớp

Nhiệm vụ chính

Kiêm nhiệm

1

Hoàng Thị Bích Đào

 

5TA1

 

 

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

2

Lê Thị Hương

Trách nhiệm chính tổ chức các HĐ nuôi dưỡng chăm sóc 

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

 

3

Vương  Thị

Bích  Hồng

 

5T A2

 

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

-Thủ quỹ

-Văn nghệ

 

4

Nguyễn Thị Phương Giang

Trách nhiệm chính tổ chức các HĐ nuôi dưỡng chăm sóc 

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

 

5

Đỗ Thị Thùy

5T A3

 

 

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

- Tổ trưởng 5-6 tuổi

- Phó chủ tịch công đoàn

 

6

Thân Thị Trường

Trách nhiệm chính tổ chức các HĐ nuôi dưỡng chăm sóc 

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

 

7

 

 

 

Phạm Thị Hiếu

 

5T A4

 

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

-Tổ phó tổ 5-6 tuổi

- Công tác tổ chức

8

Nguyễn Thị Thiêm

Trách nhiệm chính tổ chức các HĐ nuôi dưỡng chăm sóc 

 Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

9

Vũ Thị Điệp

5TA5

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

-Trưởng khu Sen Hồ

- CT VS an toàn thực phẩm, vườn rau sạch SH

10

Nguyễn Thị Phúc

Trách nhiệm chính tổ chức các HĐ nuôi dưỡng chăm sóc 

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

12

Đỗ Thị Tâm

4TB1

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

13

Nguyễn Thị Hòa

Trách nhiệm chính tổ chức các HĐ nuôi dưỡng chăm sóc 

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

14

 

Nguyễn Thị Thúy

4T B2

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

-Thư ký  nhà trường.

- Bí thư đoàn thành niên

- Kiêm văn nghệ

15

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Trách nhiệm chính tổ chức các HĐ nuôi dưỡng chăm sóc 

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

16

 

Nguyễn Thị Hằng a

4T B3

 

 

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD và ND CS

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

 

17

 

 

Lê Thị Thúy

4T B4

 

 

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

-Chủ tịch công đoàn

-Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

18

 

Trần Thị Thủy

Trách nhiệm chính tổ chức các HĐ nuôi dưỡng chăm sóc 

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

19

 

Nguyễn Thị Phượng

4T B5

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

20

 

Nguyễn Thị Mận

4TB6

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

21

Nguyễn Thị Hạnh

3T C1

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

- Phụ trách chăm sóc cây xanh cây cảnh của toàn trường

22

Nguyễn Thị Hằng

Trách nhiệm chính tổ chức các HĐ nuôi dưỡng chăm sóc 

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

23

Vũ Thị Hoa

3T C2

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

24

Hoàng Thị Hiền

Trách nhiệm chính tổ chức các HĐ nuôi dưỡng chăm sóc 

Tổ trưởng 3-4 tuổi

25

 

Trần Thị Anh

3T-C3

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp -Chăm sóc vườn rau

26

Hoa Thị Thu Huyền

Trách nhiệm chính tổ chức các HĐ nuôi dưỡng chăm sóc 

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp -Chăm sóc vườn rau.

27

Nguyễn Thị Hằng

3T C4

 

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

28

Trần Thị Hà

Trách nhiệm chính tổ chức các HĐ nuôi dưỡng chăm sóc 

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

29

Vi Thị Thủy

3T C5

 

Trách nhiệm  chính là tổ chức các HĐ GD

Cảnh quang môi

trường xanh sạch đẹp

vệ sinh trường lớp

30

Nguyễn Thị Loan

Trách nhiệm chính tổ chức các HĐ nuôi dưỡng chăm sóc 

Cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp vệ sinh trường lớp

31

Chu  Thị Hòa

Nhân viên

Y Tế

Chăm sóc sức khỏe cho CB,GV,NV

Công tác văn thư lưu trữ

32

Nguyễn Thị Tuyết

Kế toán

Công tác tài chính

Phụ trách mảng bán trú

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

 

                  Nguyễn Thị Thúy

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Ngân Giang